ΟΜΑΔΙΚΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΑ

Τα ομαδικά συμβόλαια ασφάλισης αποτελούν μια συνηθισμένη πρακτική που ακολουθείται από πολλές επιχειρήσεις. Ένα ομαδικό ασφαλιστήριο συμβόλαιο βελτιώνει το εργασιακό κλίμα μιας επιχείρησης και ενδυναμώνει την ενιαία εταιρική συνείδηση.

Πέραν των επιχειρήσεων, τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μεγάλη αύξηση της ζήτησης Ομαδικής ασφάλισης για τα μέλη συλλόγων, σωματείων και ενώσεων.

Ανάλογα με το είδος του καλυπτόμενου κινδύνου, υπάρχουν ομαδικά συμβόλαια πυρός, προσωπικού ατυχήματος, αστικής ευθύνης, σύνταξης και υγείας.

Ο λόγος για τον οποίο μπορεί να επιλεγεί η ομαδική ασφάλιση είναι η επίτευξη καλύτερου συνδυασμού κόστους – παροχών από τις ασφαλιστικές εταιρείες αλλά και διάφορες φοροαπαλλαγές για τις επιχειρήσεις, πράγμα που καθιστά την ομαδική ασφάλιση αρκετά συμφέρουσα.